วันที่ 15 มีนาคม จ.ตรังที่สำนักงานสหกรณ์ นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตรังที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 11 แห่ง สมาชิก 1,035 ราย
.
นายอภิเชษฐ์ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงการลดตอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตร เหลือจำนวนไม่เกิน 300,000 บาทแรก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิกมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเอง


.
รวมทั้งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรตาม โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรรายย่อย ของ ธ.ก.ส. ภายใต้มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ เกษตรกรรายย่อย โดยให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส
.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิก ซึ่งมูลหนี้ต้นเงินกู้รวม จำนวน 22,423,624.75 บาท ดอกเบี้ยที่ขอชดเชย 1,478,655.32 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรดอกเบี้ยที่ขอ ชดเชย จำนวน 404,352.61 บาท และปิงบประมาณ พศ. 2564 กรม ฯ ได้จัดสรรดอกเบี้ยที่ขอชดเชย จำนวน 442,609.70 บาท สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์มีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือชดเชยดอกเบี้ยไปฟื้นฟูประกอบอาชีพจากสภาวะโควิด 19 บรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระหนี้สินของสมาชิก
.
ด้านตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยสมาชิกในการลดภาระดอกเบี้ยให้กับสมาชิกในภาวะโควิด 19 จากสถานการณ์นี้สมาชิกไม่สามารถส่งขายผลผลิตได้ทำให้มีการส่งดอกเบี้ยช้าหรือไม่มีเงินส่งเลย สร้างความเดือดร้อนเป็นปัญหาในครอบครัว ทางกลุ่มตนก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้มาหลายปีแล้ว ที่ผ่านมาก็สามรถช่วยเหลือสมาชิกในการลดภาระค่าใช้จ่าย สามารถหมุนเงินนำไปใช้ลงทุนในส่วนอื่นได้ ขอขอบคุณทางสหกรณ์จังหวัดตรังสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ให้มีแรงฝ่าฟันในช่วงภาวะโควิด 19