วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ทางสวนดุสิตโพลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจ ดัชนีการเมืองไทย เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยภาพรวม“ดัชนีการเมืองไทยเดือนก่อน จากคะแนนเต็ม10 ได้เพียง3.88 คะแนนเท่านั้น 

หากเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 มีดัชนีที่ดีกว่าเดือนธันวาคมหลายเรื่อง เช่น การทำงานของฝ่ายค้าน การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล การแก้ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ส่วนที่แย่กว่าเดือนธันวาคม เช่นการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ความปลอดภัย ความมั่นคงของประเทศ ผลงานของนายกรัฐมนตรีและของรัฐบาล ราคาสินค้าและความยากจน 

โดยประชาชนในผลสำรวจอยากให้เร่งแก้ปัญหามลพิษฝุ่นและโรคโคโรนาไวรัสถึงร้อยละ 36.92 รองลงมาคือปฏิรูปการเมืองไทยให้เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตย ร้อยละ30.32 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจอยู่อันดับ3 คือร้อยละ25.12 อันดับ4 คือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ19.79 และลำดับสุดท้ายคือการดูแลเงินเดือน สวัสดิการ ร้อยละ15.86

โดยการสำรวจนี้มาจากความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,429 คน ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์