วันที่ 4 พฤษภาคม ที่จ.ตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จํากัด นางดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ หนึ่งในโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก” ของ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น 

สำหรับที่มาของโครงการเกิดจากหน่วยงาน 3 องค์กร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ทำธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง ออกแบบเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต ,ผลิตเป็นยางคอมพาวด์ และขึ้นรูปชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมรองเท้า  มีกำลังการผลิตกว่า90,000 ตันต่อปี เพื่อผลิตและจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก” โครงการระยะที่ 1 ตรังโมเดล กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดยบริษัท พีไอ อินดัสทรี จำกัด ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมลงไปศึกษางานและดำเนินงานตามโครงการ เมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นโรงงานบรรจุยางและศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงห้องทดสอบความหนืดของยาง (Moony Viscosity Testing) ซึ่งในปัจจุบันโครงการในระยะที่หนึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  

ขณะเดียวกันยังมีนักลงทุนชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางร่วมคณะมาสังเกตการณ์และลงพื้นที่กรีดยางพาราในสวนยางด้วยตัวเอง รวมทั้งดูขั้นตอนการผลิตยางพาราแผ่นดิบทุกขั้นตอน  

สำหรับโครงการนี้จะใช้เพียงความรู้ความสามารถของทั้งสามฝ่ายคงไม่เพียงพอ ปัจจัยด้านทุนทรัพย์เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาในครั้งนี้ ดังนั้นการที่ บริษัท พีไอ อินดัสทรี จำกัด ได้รับการส่งเสริมรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายต่อไป