วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยจากการตรวจสอบและติดตาม พบว่ามีบางหน่วยงานไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งที่ ตร. ได้กำหนดไว้ ดังนั้ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าวการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงกำชับการปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และข้าราชการตำรวจทุกนายถือปฏิบัติตามวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0001(ศปก.ตร.)/91 ลง 7 มิถุนายน 2560 และระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 30 การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าวการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2556 โดยเคร่งครัด

2.หากพบว่ามีการดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งดังกล่าว ทำให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตำรวจที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงจนส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ตร. แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางปกครองและทางวินัยอย่างเคร่งครัดตามอำนาจหน้าที่ แล้วรายงาน ตร.(ผ่าน จต.) ทราบต่อไป

สำหรับรายละเอียด วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0001(ศปก.ตร.)/91 ลง 7 มิถุนายน 2560 ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีใจความว่า ในกรณีมีความจำเป็นต้องให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง หรือคดีอาญาที่ประชาชนให้ความสนใจในวงกว้าง และอาจส่งผลกระทบต่อ ตร.ได้ทั้งเชิงบวกและลบ ให้หัวหน้าหน่วยหรือผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ ประสานงานกับคณะทำงานโฆษก ตร. เพื่อหารือและร่วมกำหนดแนวทาง ประเด็น เนื้อหา วิธีการ และการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ทุกกรณี เพื่อให้ได้ข้อมูลข่างสารที่ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ จนอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในภาพรวมได้