วันที่ 6 มิถุนายน พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสตร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้มีบันทึกข้อความเรื่องกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาวินัยจราจร ตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ขอให้ ตร.กวดขันวินัยจราจรแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่รักษาวินัยจราจร อาทิ การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การขับรถย้อนศร การจอดรถในที่ห้ามจอดดังนั้น จึงกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาวินัยจราจร ดังนี้

1.ให้ปฏิบัติตามกฏหมายจราจรอย่างเคร่งครัดทุกกรณี โดยเฉพาะในระหว่างปฎิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน

2.กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำผิดกฏหมายจราจร จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใด

3.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เอาใจใส่ในการอบรมเจ้าที่ตำรวจในสังกัดให้รักษาวินัยจราจรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตร.